Oferta dla Klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych (osób fizycznych). Usługi wykonywane są w szczególności w formie ustnych porad prawnych (udzielanych w Kancelarii), pisemnych opinii i analiz prawnych, projektów umów oraz pism procesowych, a także reprezentacji Klienta w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym, NSA itp.

Porady prawne i obsługa Klientów Indywidualnych

Przyjęcie sprawy w Kancelarii Paragraf poprzedzone jest zawsze dogłębną analizą sytuacji prawnej Klienta przez doświadczonych prawników i na tej podstawie Klient zapoznawany jest z ryzykiem prowadzenia sporu. Kancelaria nie wszczyna spraw, które nie mają perspektyw pozytywnego rozstrzygnięcia dla Klienta. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko na wyraźne życzenie Klienta, prawnicy Kancelarii podejmują się prowadzenia spraw, w których skupiamy się na zminimalizowaniu negatywnych (i przedstawionych uprzednio Klientowi) efektów zakończenia sporu

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF w Gdańsku oferuje pomoc Klientom indywidualnym w bezpiecznym przejściu przez dotykające Państwaproblemy prawne dotyczące zagadnień różnych dziedzin prawa spotykanych w życiu codziennym, a w szczególności:

prawo cywilne:

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub mieniu (np. wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie),
 • sprawy o realizację polis posagowych,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o cofnięcie darowizny,
 • sprawy o zapłatę (w tym odzyskiwanie należności- windykacja),
 • analiza i sporządzanie umów.

prawo spadkowe:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nieważności testamentu (np. z powodu „braku świadomości” testatora),
 • sporządzanie testamentów, wydziedziczanie,
 • dochodzenie zachowku,
 • dochodzenie wykonania zapisów, poleceń,
 • dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia.

prawo pracy:

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing,
 • opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich.

prawo ubezpieczeń społecznych:

 • odwołania od decyzji ZUS,
 • sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, np. o uwzględnienie okresów pracy w warunkach szczególnych.

prawo rodzinne:

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o władzę rodzicielską,
 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o podział majątku wspólnego (w tym także osób żyjących w konkubinacie).

prawo mieszkaniowe:

 • sprawy o eksmisję,
 • sprawy o zapłatę czynszu,
 • sprawy o zameldowanie i wymeldowanie,
 • sprawy o wstąpienie w stosunek najmu,
 • doradztwo prawne przy kupnie i sprzedaży nieruchomości- analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami.

prawo obrotu nieruchomościami:

 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o ustanowienie drogi koniecznej,
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości,
 • sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu,
 • sprawy o kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.

prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych:

 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
 • udział z głosem doradczym w zgromadzeniach właścicieli, walnych zgromadzeniach członków,
 • sprawy o nakazanie spółdzielni złożenia oświadczenia woli o przekształceniu spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.

prawo handlowe:

 • wystąpienie ze spółki,
 • zaskarżanie uchwał wspólników,
 • sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami,
 • prowadzenie negocjacji i prób ugodowych,
 • podział majątku współwłaścicieli i byłych wspólników,
 • opiniowanie umów spółek minimalizujące ryzyko lub skutki sporów,
 • spory z właścicielami lub radą nadzorcą w toku pełnienia funkcji,
 • ocena sytuacji spółek i ewentualnych ryzyk przed wejściem do zarządu,
 • wspieranie i zastępowanie wspólnika w czasie Zgromadzenia Wspólników,
 • ochrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi po zakończeniu pełnienia funkcji w spółkach,
 • ochrona przed odpowiedzialnością za należności podatkowe spółki po zakończeniu pełnienia funkcji,
 • ochrona dobrego imienia byłych członków zarządu, w tym na tle spraw o nieudzielone absolutorium.

prawo konsumenckie:

 • spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
 • klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami),
 • dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
 • spory konsumenckie z umów komisowych – sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta.

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające:

 • powództwa przeciwegzekucyjne,
 • zaskarżanie czynności komornika,
 • ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją,
 • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika,
 • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,
 • ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
 • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.