Oferta dla Przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF w Gdańsku oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji non-profit. Współpraca z Kancelarią odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej.

Obsługa prawna Firm

Bez względu na wybraną przez Klienta formę obsługi prawnej, Kancelaria PARAGRAF w Gdańsku w ramach swojej działalności oferuje szereg wyspecjalizowanych usług prawnych dedykowanych przedsiębiorcom. Poniżej przedstawiamy katalog najczęściej świadczonych przez nas prac:

opiniowanie i sporządzanie projektów umów

Kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem zarówno w przygotowywaniu projektów umów, jak i w weryfikowaniu zapisów już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po stronie Klienta. Zdajemy sobie sprawę, iż dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa szczególnie ważną kwestią jest dopracowanie zapisów umów, którymi Klient posługiwał się będzie w ramach bieżącej działalności, w tym m.in.:

 • umów dostawy,
 • umów o dzieło,
 • umów zlecenia,
 • umów sprzedaży,
 • umów agencyjnych,
 • umów o zachowaniu poufności,
 • umów ramowych i o współpracy,
 • umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • umów o pracę, kontraktów menadżerskich.

Warto jednak pamiętać, że przygotowanie umowy to proces obejmujący nie tylko opracowanie tekstu, ale także odpowiednie przedstawienie go kontrahentowi. Negocjacje poprzedzające zawarcie umów handlowych są niejednokrotnie kluczem dla szybkiego rozwoju firmy oraz sprawnej współpracy z kontrahentami. Ponadto, w wypadkach wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy firmą a jej kontrahentami, znacznie skuteczniejszą metodą ich rozwiązania są właśnie negocjacje, aniżeli droga sądowa.

udzielanie porad prawnych, formułowanie opinii i analiz prawnych

Przedmiotem porad, opinii i analiz prawnych może być m.in.:

 • prawo pracy,
 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne.

zastępstwo procesowe (reprezentacja) przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Kancelaria PARAGRAF w Gdańsku oferuje usługi w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami oraz w zakresie przygotowania profesjonalnych pism procesowych. Kancelaria oferuje pomoc m.in. w zakresie przygotowania takich pism jak:

 • pozew i pozew wzajemny (w tym: pozew o ochronę dóbr osobistych, pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich, pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki, pozew o uchylenie uchwały wspólników, pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej małżonków, pozew o wyłączenie wspólnika czy powództwo przeciwegekucyjne),
 • apelacja i zażalenie,
 • skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • zarzuty od nakazu zapłaty,
 • interwencja główna i uboczna,
 • wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (w tym: wniosek o z niesienie współwłasności),
 • wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • wniosek o wpis i/lub wykreślenie w księdze wieczystej,
 • wniosek o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów,
 • zawezwanie do próby ugodowej,
 • wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego,
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu,
 • skarga o wznowienie postępowania,
 • skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego,
 • skarga na orzeczenie referendarza sądowego,
 • skarga na czynności komornika.

doradztwo i prowadzenie procesu zakładania spółek prawa handlowego (wybór najkorzystniejszej formy prawnej), ich łączenia, podziału i przekształcenia

Zakładanie i rejestracja spółek

Zakładanie spółek osobowych:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa.


Zakładanie spółek kapitałowych:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej.


Zakładanie spółek o charakterze mieszanym lub o bardziej skomplikowanej strukturze:

 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki komandytowej z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • tworzenie struktur spółek zależnych (holdingów).
 • Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF w ramach oferowanych usług przygotowuje projekty umów spółek wraz z wymaganymi zgodami korporacyjnymi. Na życzenie Klienta przeprowadzamy cały proces rejestracji, jak również występujemy o nadanie numeru NIP i REGON.


Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF w ramach oferowanych usług przygotowuje projekty umów spółek wraz z wymaganymi zgodami korporacyjnymi. Na życzenie Klienta przeprowadzamy cały proces rejestracji, jak również występujemy o nadanie numeru NIP i REGON.

Przekształcenia spółek

Kancelaria oferuje także przekształcanie spółek poprzez zmianę formy prawnej istniejących podmiotów, jak również zmiany umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych,. np. Regulaminy Zarządu, pod kątem wymagań Klienta i zapewnienia dbałości o jego interes.

Likwidacja spółek

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w procesach likwidacji spółek i restrukturyzacji. Oferujemy także wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania upadłościowego.

udział w negocjacjach

Kancelaria Radcy Prawnego PARAGRAF w Gdańsku oferuje wsparcie w negocjacjach prowadzonych m. in. z kontrahentami Klienta. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika bezspornie, że negocjacje poprzedzające m. in. zawarcie umów handlowych, czy restrukturyzacji zadłużenia są niejednokrotnie kluczem dla szybkiego rozwoju Firmy. Ponadto, w wypadkach wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Firmą a jej kontrahentami, niejednokrotnie znacznie skuteczniejszą metodą ich rozwiązania jest płaszczyzna negocjacyjna, aniżeli droga sądowa.

windykacja (dochodzenie) należności, analiza sytuacji majątkowej dłużnika

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów, jednakże niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kontrahent bądź opóźnia się z zapłatą należności, bądź w ogóle jej nie uiszcza. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji
Kancelaria PARAGRAF w Gdańsku ma duże doświadczenie i sukcesy na polu skutecznej windykacji należności. Nasza działalność w tym zakresie nie ogranicza się do windykacji sądowej, zamiast tego staramy się działać w sposób kompleksowy, ukierunkowany na skłonienie dłużnika do zaspokojenie roszczenia.
Nasze działanie obejmuje windykację przedsądową w ramach której m.in.:

 

 • staramy się monitorować kwestię spełniania bieżących zobowiązań przez dłużnika,
 • badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika,
 • przesyłamy monity do dłużnika wzywające go spłaty należności,
 • staramy się badać stan majątku dłużnika, aby zapobiec czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli.

 

W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych Klientów, prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelnościnaszych Klientów.
Warto także zaznaczyć, iż przedsiębiorca korzystający z usług Kancelarii PARAGRAF w zakresie windykacji należności bądź prowadzonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, w wypadku wydania korzystnego orzeczenia, uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, w szczególności poprzez zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

 

ochrona majątku i interesów Klienta przed wierzycielami i w postępowaniu egzekucyjnym

W ramach usług jakie Kancelaria oferuje w przedmiotowym zakresie można wskazać m.in.:

 

 • doradztwo prawne i udział w negocjacjach w zakresie restrukturyzacji zobowiązań,
 • usługi powiernicze,
 • doradztwo w zakresie powództw przeciwegzekucyjnych,
 • wsparcie prawne w kwestiach ustalania zakresu odpowiedzialności,
 • doradztwo w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich.